മാസ്‌ക് മാറ്റാമോ മുഖമൊന്ന് ഇവര്‍ കണ്ടോട്ടെ.. എന്ന് സിദ്ദിഖ് …


Mangalam – ശബരിമല ആചാരസംരക്ഷണത്തിന്‌ നിയമം; കരട്
മാസ്‌ക് മാറ്റാമോ മുഖമൊന്ന് ഇവര്‍ കണ്ടോട്ടെ.. എന്ന് സിദ്ദിഖ്


‘മമ്മൂക്കാ.. പ്രായം കുറക്കാന്‍ ഇങ്ങള് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന്
മമ്മൂക്കാ.. പ്രായം കുറക്കാന്‍ ഇങ്ങള് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കുറച്ച് എനിക്കും തരുമോ?.. സ്‌പെക്‌സ് വെ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.